Disclaimer PooLTec website.

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Definities
Bezoeker is eenieder die een PooLTec website bezoekt of van (een deel van) de PooLTec website gebruik maakt.
PooLTec website is alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze Disclaimer door PooLTec op van toepassing zijn verklaard of waarop door PooLTec naar deze Disclaimer wordt verwezen.
Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. PooLTec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonsgegevens
Indien u in het kader van de dienstverlening van PooLTec persoonsgegevens verstrekt, worden deze door PooLTec vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt PooLTec in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van PooLTec zijn dienen enkel ter informatie van de bezoeker van de PooLTec website.
Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt PooLTec geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan

Copyright
De bezoeker is ten aanzien van de PooLTec website slechts bevoegd de PooLTec website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PooLTec, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de PooLTec website en enige andere (internet) website, (meta) search engine
of computer netwerk.
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de PooLTec website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij PooLTec.
Dit houdt in dat er niets aan de van de PooLTec website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Disclaimer zonder toestemming van PooLTec niet is toegestaan.

Toepasselijk recht en geschillen
De Website Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en PooLTec wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in minnelijk worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen PooLTec en de bezoeker.

Wijzigingen Disclaimerยท
PooLTec behoudt zich het recht voor om de Disclaimer te wijzigen.
Controleer daarom indien u onze PooLTec website bezoekt regelmatig de Disclaimer van PooLTec.